Communities for work + (CFW+) is a welsh government funded employment support programme which offers help for individuals who live in Pembrokeshire, are age 16+ who are not in employment, education or training.

On your CFW+ journey you will work with a dedicated mentor to overcome any barriers you have to getting back into work which can involve; support creating/ updating a CV, completing applications, interview / confidence workshops, support with interview clothing, transport costs attending training and work as well as fully funded training.

Our aim is to support individuals back into sustainable work. Your journey on CFW+ will be tailored to suit your needs and based around your future goal. Support can be offered through 1:1 sessions, workshops and job clubs with likeminded individuals.

We are based across the county with offices in Pembroke Dock, Milford Haven, Haverfordwest and Cardigan. We also host outreach sessions in Neyland and Fishguard, with extra locations being added to ensure accessibility for harder to reach areas.

As well as individuals looking for work, we can support businesses who are looking to recruit new employees. CFW+ can host work prep weeks which involve interview preparation, fully funded training within an agreed area which will benefit the role, insight into the role and business as well as linking with employers to set up guaranteed interviews.

There is no obligation to join Communities for Work Plus, it’s entirely up to you and you can decide whether Communities for Work Plus is for you following your meeting with your mentor. Their services are completely voluntary so you can opt out at any time.

Reza Cristobal joined CFW+ in January and worked closely with our community employment mentor Steve. Reza had recently finished working for a local bakery due to closure of the facilities and was looking for any work as soon as possible. Through regular meetings and support with Steve, Reza had her CV updated, attended interview preparation sessions, job search and application support as well as both interview and in work clothing bought for her. Reza recently started working at a local café Beachy’s in Haverfordwest Quay Street which is a similar role to which she held before.

If you are looking for work or are business looking for support hiring employees, please get in touch on 01437776437 or email us on [email protected]

Communities for Work Plus job fair in Fishguard
Communities for Work Plus job fair in Fishguard (Pic supplied)

Mae Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn helpu trigolion Sir Benfro i ddod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn rhaglen cymorth cyflogaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cymorth i unigolion sy’n byw yn Sir Benfro, sy’n 16+ oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.

Ar eich taith Cymunedau am Waith a Mwy byddwch yn gweithio gyda mentor ymroddedig i oresgyn unrhyw rwystrau sydd gennych i ddychwelyd i'r gwaith a all gynnwys; cymorth i greu/diweddaru CV, cwblhau ceisiadau, gweithdai cyfweliadau / hyder, cefnogaeth gyda dillad cyfweliad, costau cludiant mynychu hyfforddiant a gwaith yn ogystal â hyfforddiant wedi'i ariannu'n llawn.

Ein nod yw cefnogi unigolion yn ôl i waith cynaliadwy. Bydd eich taith Cymunedau am Waith a Mwy yn cael ei theilwra i weddu i'ch anghenion ac yn seiliedig ar eich nod yn y dyfodol. Gellir cynnig cefnogaeth trwy sesiynau un i un, gweithdai a chlybiau swyddi gydag unigolion o'r un anian.

Rydym yn gweithio ar draws y sir ac mae gennym swyddfeydd yn Noc Penfro, Aberdaugleddau, Hwlffordd ac Aberteifi. Rydym hefyd yn cynnal sesiynau allgymorth yn Neyland ac Abergwaun, gyda lleoliadau eraill yn cael eu hychwanegu i sicrhau hygyrchedd ar gyfer ardaloedd anoddach eu cyrraedd.

Yn ogystal ag unigolion sy'n chwilio am waith, gallwn gefnogi busnesau sydd am recriwtio gweithwyr newydd. Gall Cymunedau am Waith a Mwy gynnal wythnosau paratoi ar gyfer gwaith sy'n cynnwys paratoi ar gyfer cyfweliad, hyfforddiant wedi'i ariannu'n llawn o fewn maes y cytunwyd arno a fydd o fudd i'r rôl, mewnwelediad i'r rôl a'r busnes yn ogystal â chysylltu â chyflogwyr i drefnu cyfweliadau gwarantedig.

Nid oes unrhyw rwymedigaeth i ymuno â Chymunedau am Waith a Mwy. Chi sydd i benderfynu a yw Cymunedau am Waith a Mwy yn addas ar eich cyfer chi yn dilyn eich cyfarfod gyda'ch mentor. Mae eu gwasanaethau yn gwbl wirfoddol felly gallwch optio allan unrhyw bryd.

Ymunodd Reza Cristobal â Chymunedau am Waith a Mwy ym mis Ionawr a gweithiodd yn agos gyda’n mentor cyflogaeth gymunedol Steve. Roedd Reza wedi gorffen gweithio i siop fara lleol yn ddiweddar oherwydd bod y cyfleusterau wedi cau ac roedd yn chwilio am unrhyw waith cyn gynted â phosibl. Trwy gyfarfodydd rheolaidd a chefnogaeth gyda Steve, diweddarodd Reza ei CV, mynychodd sesiynau paratoi ar gyfer cyfweliad, cafodd gefnogaeth chwilio am swydd a gwneud cais yn ogystal â grant i brynu dillad gwaith a chyfweliad. Yn ddiweddar, dechreuodd Reza weithio mewn caffi lleol Beachy's yn Stryd y Cei yn Hwlffordd sy'n rôl debyg i'r hyn a oedd ganddi o'r blaen.

Os ydych chi'n chwilio am waith neu'n fusnes sy'n chwilio am gymorth i gyflogi gweithwyr, cysylltwch â ni ar 01437776437 neu anfonwch neges e-bost at [email protected]